Hospital Plató

www.hospitalplato.com

En el primer Pla Estratègic, al 2002, es van definir els valors, la missió, la visió i els objectius essencials, i es va apostar pel model EFQM com a model de qualitat i per un model de gestió cap a les persones: la Gestió Social, que té per objectiu implicar, motivar i fer partícips als/a les professionals. Al 2005 es va crear la Comissió de Responsabilitat Social i Gestió Ètica amb la finalitat de promoure i aplicar el Codi Ètic i els valors. La Comissió gestiona els conflictes entre professionals, aborda el tema del Tracte en el si de l’organització (vídeos penjats a www.hospitalplato.com, evidencien la importància d’un tracte adequat entre professional-pacient i professional-professional). Des de 2002 es treballa en el desenvolupament de les polítiques dirigides als/a les professionals a través del Pla de Millores Socials; i a la societat a través del voluntariat tant a Barcelona com a Senegal. Un projecte destacat a Barcelona és la Jornada de Salut al Carrer, en la que professionals de Plató surten al carrer per fer prevenció i promoció de la salut entre la gent del barri. El Projecte Ajuda a Senegal va néixer al 2010 amb la finalitat de millorar les condicions de salut i reinserció de la població.

Hospital Plato