Universitat Politènica de Catalunya

www.upc.edu/rsu

La missió de la UPC com a organització pública de coneixement és potenciar una visió crítica sobre els models de desenvolupament que han dut a la crisi actual i proposar models de coherència ètica i responsabilitat social. La UPC ha aprovat institucionalment el Pla UPC Sostenible 2015 que es proposa en la pràctica acomplir el compromís de la UPC en la seva Declaració de Sostenibilitat. L’Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat – IS.UPC coordina i dinamitza el Pla UPC Sostenible 2015, mitjançant:

1. La promoció i la coordinació de la recerca, el desenvolupament i la innovació inter- i trans-disciplinars en Sostenibilitat i Medi Ambient.

2. La promoció i la coordinació de l’aplicació de la Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat en la pròpia UPC (Campus com a laboratoris).

3. El disseny, la implantació i/o la coordinació d’estudis de doctorat, de titulacions de màster i d’estudis de formació permanent en Sostenibilitat i Medi Ambient.

4. La recerca aplicada i la promoció quant a la incorporació de competències associades a la Sostenibilitat i el Compromís Social en els estudis i titulacions de la UPC, conjuntament amb l’Institut de Ciències de l’Educació.

5. L’assessorament en els processos de gestió i/o control de qualitat de la Universitat.

6. La dinamització de la Comissió de Sostenibilitat de la UPC.

7. La coordinació externa, participant en grups de treball i xarxes. Una part d’aquestes tasques es concreten en les següents activitats: Seminaris de recerca IS.UPC, Convocatòria «Llavors de Sostenibilitat», Informe SIRENA.UPC – energia, aigua, residus,…, Butlletí del Pla UPC Sostenible 2015, Concurs d’Idees Ambientals i Sostenibles, Mapa de recerca UPC.Sostenible

Universitat Politènica de Catalunya