Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)

Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC)

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El CSC, referència al sector, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i 43.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara vocació pública, el CSC presta serveis d’alt valor afegit als seus associats i col·labora en la definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre.

Criteris de Bon Govern i Responsabilitat Social

Al Consorci de Salut i Social de Catalunya estem treballant amb la voluntat d’avançar en la implantació de criteris de Responsabilitat Social a la nostra institució, en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

El compromís del Consorci de Salut i Social de Catalunya amb la Responsabilitat Social i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible va més enllà del compliment de les lleis i la normativa, i així queda reflectit a la missió, visió i valors de l’entitat. La nostra voluntat és que aquest compromís sigui transversal, que impregni tota la organització i sigui present en totes les àrees, per això hem incorporat la Responsabilitat Social com a objectiu al Pla Estratègic 2019-2022 del CSC.

Centrats en la prestació de serveis a les persones, als associats i al territori, i amb el conjunt de valors que identifiquen el CSC com a inspiració i guia -excel·lència, creativitat cooperativa, compromís social i confiança- estem actualitzant el Codi de Bon Govern de l’entitat en el marc de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per deixar constància del nostre compromís amb la societat i de la nostra voluntat de transparència.

Lligat amb els nostres compromisos amb l’ètica i el compliment normatiu, el CSC va elaborar un Codi Ètic l’any 2010. Ha arribat el moment d’adaptar-lo, considerant els canvis jurídics produïts amb noves lleis, reglaments i normatives, així com els nous codis i procediments elaborats, tant per les autoritats, el propi CSC i altres entitats amb les que treballem.

L’objectiu del nou Codi Ètic és oferir un conjunt de principis d’actuació per a totes les persones que integren la nostra institució, per tal que totes elles actuïn de forma coherent amb el compromís del CSC amb el comportament ètic i el compromís social.

Compromisos vers la no discriminació, la igualtat d’oportunitats i el foment de la diversitat

Volem facilitar nous instruments al sector que reforcin el compromís social i que la nostra actuació impacti especialment en els col·lectius vulnerables, potenciant la seva incorporació al món laboral del CSC i de les institucions associades. Treballem per millorar el model de gestió de persones també a la nostra institució.

Creiem en la inclusió laboral dels col·lectius vulnerables, per això valorem en totes les nostres ofertes de treball la certificació de persona amb discapacitat. En aquesta línia, també comptem amb convenis de col·laboració amb entitats que treballem amb projectes d’inclusió.

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes  té per objecte establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Aquesta llei ha estat modificada pel Reial Decret Llei 6/2019 d’1 de març on es regula l’exigència de redacció dels plans d’igualtat a les empreses.

Des del CSC volem anar més enllà del que la llei ens demana, per aquest motiu estem treballant en l’elaboració de Plans d’Igualtat a totes les entitats que formen part de la nostra organització, tot i que no estiguin obligades per la normativa corresponent.

El nostre objectiu és dotar-nos d’un instrument que ens permeti avançar en el foment de la igualtat i en la integració de la perspectiva de gènere com a aspecte transversal a totes les actuacions i polítiques del CSC.

Estratègies de sostenibilitat ambiental 

Des del CSC fomentem la gestió responsable dels recursos i dels residus, amb respecte pel medi ambient i amb voluntat de ser una organització compromesa amb el planeta. Volem incrementar les accions de sensibilització als nostres professionals, tant en l’àmbit ambiental, com en la mobilitat sostenible i  la selecció d’empreses proveïdores.

En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), concretament l’ODS 12 sobre consum i producció sostenible, el CSC ha portat a terme la campanya Abans d’imprimir recorda: És realment necessari?, per sensibilitzar i disminuir el consum de paper. Durant la campanya, el consum de paper que s’ha imprès s’ha reduït un 22,5% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

A la seu central del CSC s’utilitza paper reciclat Blue Angel i s’ha realitzat un procés de reducció del material entregat a les reunions en format paper.


www.consorci.org